Contact

繁體中文

NL

EN

繁體中文

 简体中文

You will be redirected to our Chinese website.

聯絡我們
本網站搭配啟動 javascript使用較佳

接頭
Wrenchsize 30 - Wrenchsize 30

接頭:在這裡,您可以找到適用於各種應用領域的接頭,如各大品牌的管夾接頭、加壓接頭、端面密封接頭、推入式接頭、螺紋接頭、雙墊圈接頭和焊接接頭。更多資訊?點選此處

結果太多
請在網頁左側指定您的技術需求,或使用網頁頂部的搜尋欄。

找不到想要的產品?
想要了解更多接頭相關信息或尋找特殊接頭?請聯繫我們的銷售工程師

共有 15 個結果

訂購於:

3D

2D

13026540

Straight Union Tube 18mm_15mm

數量:

3D

2D

直通接頭 - 異徑
M1 牙M24 x 1,5
M2 牙M24 x 1,5
Ø d18 mm
Ø d215 mm
L
64 mm
SW1 (HEX)
30
SW2 (HEX)
30
SW3 (HEX)
24
Ø e13 mm
z
33 mm

More information

3D

2D

13026560

Straight Union Tube 18mm_16mm

數量:

3D

2D

直通接頭 - 異徑
M1 牙M24 x 1,5
M2 牙M24 x 1,5
Ø d18 mm
Ø d216 mm
L
64 mm
SW1 (HEX)
30
SW2 (HEX)
30
SW3 (HEX)
24
Ø e14 mm
z
33 mm

More information

3D

2D

13026570

Straight Union Tube 18mm_17,2mm

數量:

3D

2D

直通接頭 - 異徑
M1 牙M24 x 1,5
M2 牙M24 x 1,5
Ø d18 mm
Ø d217,2 mm
L
64 mm
SW1 (HEX)
30
SW2 (HEX)
30
SW3 (HEX)
24
Ø e15 mm
z
33 mm

More information

3D

2D

13064385

Straight Union Pan-Mnt Tube 16mm

數量:

3D

2D

嵌板式直接頭
M 牙M6 x 0,75
Ø B24,5 mm
Ø d16 mm
Ø d216 mm
L1
35 mm
L2
50 mm
SW1 (HEX)
30
SW2 (HEX)
30
SW3 (HEX)
30
Ø e14 mm
z1
19,5 mm
z2
34,5 mm

More information

3D

2D

13064386

Straight Union Pan-Mnt Tube 18mm

數量:

3D

2D

嵌板式直接頭
M 牙M6 x 0,75
Ø B24,5 mm
Ø d18 mm
Ø d218 mm
L1
35 mm
L2
50 mm
SW1 (HEX)
30
SW2 (HEX)
30
SW3 (HEX)
30
Ø e15 mm
z1
19,5 mm
z2
34,5 mm

More information

3D

2D

13064387

Straight Union Pan-Mnt Tube 17,2mm

數量:

3D

2D

嵌板式直接頭
M 牙M6 x 0,75
Ø B24,5 mm
Ø d17,2 mm
Ø d217,2 mm
L1
35 mm
L2
50 mm
SW1 (HEX)
30
SW2 (HEX)
30
SW3 (HEX)
30
Ø e15 mm
z1
19,5 mm
z2
34,5 mm

More information

3D

2D

13064389

Straight Union Pan-Mnt Tube 18mm_16mm

數量:

3D

2D

嵌板式直接頭 - 異徑
M1 牙M24 x 1,5
M2 牙M24 x 1,5
Ø B24,5 mm
Ø d18 mm
Ø d216 mm
L1
35 mm
L2
50 mm
SW1 (HEX)
30
SW2 (HEX)
30
SW3 (HEX)
30
Ø e14 mm
z1
19,5 mm
z2
34,5 mm

More information

3D

2D

13064393

Straight Union Pan-Mnt Tube 18mm_15mm

數量:

3D

2D

嵌板式直接頭 - 異徑
M1 牙M24 x 1,5
M2 牙M24 x 1,5
Ø B24,5 mm
Ø d18 mm
Ø d215 mm
L1
35 mm
L2
50 mm
SW1 (HEX)
30
SW2 (HEX)
30
SW3 (HEX)
30
Ø e13 mm
z1
19,5 mm
z2
34,5 mm

More information

3D

2D

13064395

Straight Union Pan-Mnt Tube 18mm_17,2mm

數量:

3D

2D

嵌板式直接頭 - 異徑
M1 牙M24 x 1,5
M2 牙M24 x 1,5
Ø B24,5 mm
Ø d18 mm
Ø d217,2 mm
L1
35 mm
L2
50 mm
SW1 (HEX)
30
SW2 (HEX)
30
SW3 (HEX)
30
Ø e15 mm
z1
19,5 mm
z2
34,5 mm

More information

3D

2D

13075500

Elbow Union Tube 18mm_15mm

數量:

3D

2D

肘管接頭 - 異徑
M1 牙M24 x 1,5
M2 牙M24 x 1,5
Ø d18 mm
Ø d215 mm
L1
42 mm
L2
42 mm
SW1 (HEX)
30
SW2 (HEX)
30
SW3 (HEX)
22
Ø e13 mm
z1
26,5 mm
z2
26,5 mm

More information

3D

2D

13075600

Elbow Union Tube 18mm_16mm

數量:

3D

2D

肘管接頭 - 異徑
M1 牙M24 x 1,5
M2 牙M24 x 1,5
Ø d18 mm
Ø d216 mm
L1
42 mm
L2
42 mm
SW1 (HEX)
30
SW2 (HEX)
30
SW3 (HEX)
22
Ø e14 mm
z1
26 mm
z2
26,5 mm

More information

3D

2D

13075700

Elbow Union Tube 18mm_17,2mm

數量:

3D

2D

肘管接頭 - 異徑
M1 牙M24 x 1,5
M2 牙M24 x 1,5
Ø d18 mm
Ø d217,2 mm
L1
42 mm
L2
42 mm
SW1 (HEX)
30
SW2 (HEX)
30
SW3 (HEX)
22
Ø e15 mm
z1
26,5 mm
z2
26,5 mm

More information

商品比較 [?]

您最多能比較 4 種商品