Contact

繁體中文

NL

EN

繁體中文

 简体中文

You will be redirected to our Chinese website.

聯絡我們
本網站搭配啟動 javascript使用較佳

接頭
Connection M14 x 1

接頭:在這裡,您可以找到適用於各種應用領域的接頭,如各大品牌的管夾接頭、加壓接頭、端面密封接頭、推入式接頭、螺紋接頭、雙墊圈接頭和焊接接頭。更多資訊?點選此處

結果太多
請在網頁左側指定您的技術需求,或使用網頁頂部的搜尋欄。

找不到想要的產品?
想要了解更多接頭相關信息或尋找特殊接頭?請聯繫我們的銷售工程師

共有 42 個結果

訂購於:

3D

2D

12044580

Straight Union Tube 10mm_8mm

數量:

3D

2D

直通接頭 - 異徑
M1 牙M14 x 1
M2 牙M14 x 1
Ø d10 mm
Ø d28 mm
L
46 mm
SW1 (HEX)
17
SW2 (HEX)
17
SW3 (HEX)
14
Ø e6,5 mm
z
26,5 mm

More information

3D

2D

12044590

Straight Union Tube 10mm_9,52mm

數量:

3D

2D

直通接頭 - 異徑
M1 牙M14 x 1
M2 牙M14 x 1
Ø d10 mm
Ø d29,52 mm
L
46 mm
SW1 (HEX)
17
SW2 (HEX)
17
SW3 (HEX)
14
Ø e8 mm
z
26,5 mm

More information

3D

2D

12044610

Straight Union Tube 12mm_8mm

數量:

3D

2D

直通接頭 - 異徑
M1 牙M20 x 1,5
M2 牙M14 x 1
Ø d12 mm
Ø d28 mm
L
51 mm
SW1 (HEX)
24
SW2 (HEX)
17
SW3 (HEX)
22
Ø e6,5 mm
z
29,5 mm

More information

3D

2D

12044630

Straight Union Tube 14mm_9,52mm

數量:

3D

2D

直通接頭 - 異徑
M1 牙M20 x 1,5
M2 牙M14 x 1
Ø d14 mm
Ø d29,52 mm
L
51 mm
SW1 (HEX)
24
SW2 (HEX)
17
SW3 (HEX)
22
Ø e8 mm
z
29,5 mm

More information

3D

2D

12044635

Straight Union Tube 14mm_8mm

數量:

3D

2D

直通接頭 - 異徑
M1 牙M20 x 1,5
M2 牙M14 x 1
Ø d14 mm
Ø d28 mm
L
51 mm
SW1 (HEX)
24
SW2 (HEX)
17
SW3 (HEX)
22
Ø e6,5 mm
z
29,5 mm

More information

3D

2D

12044640

Straight Union Tube 14mm_10mm

數量:

3D

2D

直通接頭 - 異徑
M1 牙M20 x 1,5
M2 牙M14 x 1
Ø d14 mm
Ø d210 mm
L
51 mm
SW1 (HEX)
24
SW2 (HEX)
17
SW3 (HEX)
22
Ø e8,5 mm
z
29,5 mm

More information

3D

2D

12044660

Straight Union Tube 15mm_8mm

數量:

3D

2D

直通接頭 - 異徑
M1 牙M20 x 1,5
M2 牙M14 x 1
Ø d15 mm
Ø d28 mm
L
51 mm
SW1 (HEX)
24
SW2 (HEX)
17
SW3 (HEX)
22
Ø e6,5 mm
z
29,5 mm

More information

3D

2D

12044670

Straight Union Tube 15mm-9,52mm

數量:

3D

2D

直通接頭 - 異徑
M1 牙M20 x 1,5
M2 牙M14 x 1
Ø d15 mm
Ø d29,52 mm
L
51 mm
SW1 (HEX)
24
SW2 (HEX)
17
SW3 (HEX)
22
Ø e8 mm
z
29,5 mm

More information

3D

2D

12044680

Straight Union Tube 15mm_10mm

數量:

3D

2D

直通接頭 - 異徑
M1 牙M20 x 1,5
M2 牙M14 x 1
Ø d15 mm
Ø d210 mm
L
52 mm
SW1 (HEX)
24
SW2 (HEX)
17
SW3 (HEX)
22
Ø e8,5 mm
z
29,5 mm

More information

3D

2D

12069710

Straight Union Pan-Mnt Tube 10mm_8mm

數量:

3D

2D

嵌板式直接頭 - 異徑
M1 牙M14 x 1
M2 牙M14 x 1
Ø B14,5 mm
Ø d10 mm
Ø d28 mm
L1
25,5 mm
L2
31 mm
SW1 (HEX)
17
SW2 (HEX)
19
SW3 (HEX)
19
Ø e6,5 mm
z1
15,5 mm
z2
21 mm

More information

3D

2D

12069720

Straight Union Pan-Mnt Tube 10mm_9,52mm

數量:

3D

2D

嵌板式直接頭 - 異徑
M1 牙M14 x 1
M2 牙M14 x 1
Ø B14,5 mm
Ø d10 mm
Ø d29,52 mm
L1
25,5 mm
L2
31 mm
SW1 (HEX)
17
SW2 (HEX)
19
SW3 (HEX)
19
Ø e8 mm
z1
15,5 mm
z2
21 mm

More information

3D

2D

12071580

Straight Union Pan-Mnt Tube 10mm_8mm

數量:

3D

2D

嵌板式直接頭 - 異徑
M1 牙M14 x 1
M2 牙M14 x 1
Ø B14,5 mm
Ø d10 mm
Ø d28 mm
L1
25,5 mm
L2
42 mm
SW1 (HEX)
17
SW2 (HEX)
19
SW3 (HEX)
19
Ø e6,5 mm
z1
15,5 mm
z2
32 mm

More information

商品比較 [?]

您最多能比較 4 種商品