Contact

NL

NL

EN

繁體中文

 简体中文

You will be redirected to our Chinese website.

Contact
Deze site werkt prettiger als u javascript aanzet.

Artikel 1. Definities

In deze algemene Inkoopvoorwaarden wordt verstaan onder:
a. Teesing: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Teesing B.V., gevestigd te (2288 EK) Rijswijk aan de Verrijn Stuartlaan 7, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 27045501;
b. Leverancier: de (rechts)persoon van wie Teesing Producten afneemt of opdracht geeft om Werkzaamheden te verrichten;
c. Offertedocumenten: alle door de Leverancier aan Teesing verstrekte documenten ten behoeve van de Overeenkomst, zoals afbeeldingen, omschrijvingen, monsters, modellen of specificaties;
d. Overeenkomst: de tussen Teesing en de Leverancier gesloten overeenkomst voor de levering van Producten en/of het verrichten van Werkzaamheden in overeenstemming met deze Inkoopvoorwaarden;
e. Schriftelijk: per e-mail of post;
f. Product(en): alle op grond van de Overeenkomst door de Leverancier aangeboden, te leveren of geleverde producten;
g. Werkzaamheden: door de Leverancier krachtens de Overeenkomst of door Teesing verstrekte specificaties te verrichten werkzaamheden, zoals met betrekking tot de installatie of het onderhoud van Producten en het op maat maken van Producten;
h. Hulpmiddelen: alle door Teesing aan de Leverancier ter beschikking gestelde of door de Leverancier ter uitvoering van de Overeenkomst vervaardigde informatie(dragers), waaronder maar niet uitsluitend gereedschappen, grondstoffen, onderdelen, componenten, halffabricaten, tekeningen, specificaties, modellen, mallen, stempel, monsters, software, vormen, sjablonen, matrijzen of kalibers;
i. Inkoopvoorwaarden: de onderhavige algemene inkoopvoorwaarden van Teesing.

Artikel 2. Toepasselijkheid

1. Deze Inkoopvoorwaarden zijn van toepassing op alle door de Leverancier aan Teesing verstrekte offertes of aanbiedingen en tussen de Leverancier en Teesing tot stand gekomen Overeenkomsten.
2. Afwijkingen van deze Inkoopvoorwaarden zijn alleen van toepassing indien zij Schriftelijk tussen de Leverancier en Teesing zijn overeengekomen. Aan eventuele afwijkingen kan de Leverancier geen rechten voor toekomstige Overeenkomsten ontlenen.
3. De toepasselijkheid van (eventuele) voorwaarden van de Leverancier is uitdrukkelijk uitgesloten.
4. Teesing is gerechtigd om de Inkoopvoorwaarden (tussentijds) te wijzigen en/of aan te vullen.
5. Het kan voorkomen dat Teesing niet altijd strikte naleving van de Inkoopvoorwaarden verlangt. Dit betekent niet dat de bepalingen niet van toepassing zijn of dat Teesing het recht verliest om in andere gevallen de strikte naleving van de Inkoopvoorwaarden te verlangen.
6. Als een bepaling van deze Inkoopvoorwaarden nietig is of vernietigd wordt, dan zullen de overige bepalingen volledig van kracht blijven. Daarnaast zal de nietige of vernietigde bepaling worden vervangen door een nieuwe bepaling waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige of vernietigde bepaling in acht wordt genomen.
7. Deze Inkoopvoorwaarden zijn zowel in het Nederlands als in het Engels opgesteld en gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 27045501. In geval van tegenstrijdigheid of inconsistentie tussen de Nederlandse en Engelse tekst van de Inkoopvoorwaarden, prevaleert steeds de Nederlandse tekst.

Artikel 3. Offerte en aanbiedingen

1. Als Teesing de Leverancier uitnodigt om een offerte of aanbieding te verstrekken, dan kan de Leverancier dergelijke aanvragen enkel aanmerken als een verzoek aan de Leverancier tot het uitbrengen van een offerte of aanbieding en niet als een Overeenkomst.
2. Alle kosten die gepaard gaan met het opstellen van een offerte of aanbieding komen voor rekening van de Leverancier.
3. In een offerte of aanbieding moet in ieder geval de volgende informatie staan vermeld:
a. (technische) specificaties van de Producten en/of een omschrijving van de Werkzaamheden;
b. de vergoeding voor de Producten en/of Werkzaamheden;
c. het ordernummer;
d. de leverdatum;
e. de leverplaats; en
f. de toepasselijkheid van deze Inkoopvoorwaarden.
Als de Leverancier nalaat om in een offerte of aanbieding naar deze Inkoopvoorwaarden te verwijzen, dan betekent dit niet dat deze Inkoopvoorwaarden niet van toepassing zijn.
4. Een door de Leverancier uitgebrachte offerte of aanbieding is onherroepelijk.
5. De inhoud van alle Offertedocumenten zijn bindend. Als geleverde Producten en/of verrichte Werkzaamheden niet overeenkomen met de Offertedocumenten, dan voldoen de geleverde Producten en/of de verrichte Werkzaamheden niet aan de Overeenkomst.

Artikel 4. Totstandkoming, inhoud en wijziging Overeenkomst

1. De Overeenkomst komt uitsluitend tot stand op het moment dat door Teesing, met vermelding van het ordernummer en een omschrijving van de opdracht, Schriftelijk per orderformulier of door middel van EDI (Electronic Data Interchange) een order wordt geplaatst bij de Leverancier en de Leverancier de geplaatste order, binnen 48 uur na dagtekening van de geplaatste order, Schriftelijk bevestigt met vermelding van:
a. het ordernummer;
b. het artikelnummer en/of een omschrijving van de Werkzaamheden;
c. de hoeveelheid; en
d. het positie- c.q. lijnnummer zoals opgenomen in de order van Teesing.
2. Als de Leverancier de order niet binnen de in lid 1 genoemde termijn Schriftelijk bevestigd, dan behoudt Teesing zich het recht voor om de order in te trekken.
3. Bevat de tekst van het door Teesing ingediende orderformulier of EDI naar mening van de Leverancier onduidelijkheden, dan is de Leverancier verplicht om Teesing om opheldering te vragen. Laat de Leverancier dit na, dan kan de Leverancier zich achteraf niet op het standpunt stellen dat het orderformulier of EDI onduidelijkheden bevat.
4. De inhoud van de Overeenkomst wordt weergegeven door deze Inkoopvoorwaarden en de inhoud van het geplaatste orderformulier of EDI door Teesing welke door de Leverancier is bevestigd.
5. Teesing is slechts aan een Overeenkomst gebonden, als deze is aangegaan door een daartoe bevoegd persoon van Teesing.
6. Teesing kan de Leverancier altijd verzoeken om de Overeenkomst te wijzigen. Bij een verzoek tot wijziging van de Overeenkomst door Teesing geldt dat:
a. als Teesing de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk annuleert, de Leverancier enkel de door de Leverancier aangetoonde reeds gemaakte kosten ten behoeve van de geannuleerde of het geannuleerde deel van de Overeenkomst bij Teesing in rekening mag brengen;
b. als Teesing de Overeenkomst wenst aan te vullen, de Leverancier Teesing Schriftelijk moet informeren over de hiermee gepaard gaande kosten, waar Teesing eerst Schriftelijk akkoord op moet geven alvorens de definitieve aanvullende Overeenkomst is verstrekt.
7. Indien een Schriftelijk akkoord van Teesing met betrekking tot het aanvullen van de Overeenkomst ontbreekt, kan Teesing niet worden verplicht om enige (aanvullende) kosten aan de Leverancier te voldoen.

Artikel 5. Verplichtingen Leverancier

1. De Leverancier is niet gerechtigd om bepaalde leveringen van Producten of Werkzaamheden te laten verrichten door derden, de rechten en plichten die uit de Overeenkomst voortvloeien geheel of gedeeltelijk aan derden over te dagen of vorderingen die de Leverancier op grond van de Overeenkomst op Teesing heeft aan derden te cederen of te verpanden, tenzij Teesing hier uitdrukkelijke Schriftelijke toestemming voor heeft gegeven.
2. Na de totstandkoming van de Overeenkomst is de Leverancier gehouden – op eerste verzoek van Teesing – een productieschema te overleggen, waarin ten minste zijn opgenomen:
a. het ontwerp, de aankoop en/of de productie van componenten en/of basismateriaal;
b. fabricage inclusief assemblage;
c. testen en afleverdata;
d. een overzicht van de personen die verantwoordelijk zijn voor de uitvoering van de Overeenkomst; en
e. overige voor het productieproces relevante tussenstappen.
Het productieschema moet in ieder geval conform de Overeenkomst zijn vastgesteld.
3. De Leverancier draagt voor zijn rekening en risico zorg voor de (eventueel) benodigde vergunningen, ontheffingen en beschikkingen.
4. Indien de Leverancier tekortschiet in de naleving van de in de leden 1 t/m 3 genoemde verplichtingen en daaruit voor Teesing extra kosten en werkzaamheden voortvloeien of anderszins schade ontstaat, dan is de Leverancier gehouden die kosten, extra werkzaamheden en schade aan Teesing te vergoeden.

Artikel 6. Levering Producten

1. De levering van de overeengekomen Producten geschiedt DDP (INCOTERMS 2010). Dit betekent dat de levering plaatsvindt op het moment dat de Producten door de Leverancier op het door Teesing opgegeven adres aan Teesing ter beschikking zijn gesteld en Teesing de Producten in ontvangst heeft genomen.
2. De Leverancier is verplicht om de Producten op de in de Overeenkomst vastgestelde datum en locatie te leveren. De levertermijnen zijn dan ook fatale termijnen. Daarbij dient de levering op een werkdag (maandag tot en met vrijdag) en tijdens de gebruikelijke werktijden van Teesing (maandag t/m donderdag tussen 07:30 en 17:00 uur en vrijdag tussen 07:30 en 16:00 uur) plaats te vinden.
3. Zodra de Leverancier verwacht of redelijkerwijs kan verwachten dat de levertermijn zal worden overschreden, is de Leverancier verplicht om Teesing hiervan Schriftelijk op de hoogte te stellen onder vermelding van de onderliggende reden. Bij overschrijding van de levertermijn – om welke reden dan ook – is de Leverancier van rechtswege in verzuim, zonder dat Teesing verplicht is om de Leverancier in gebreke te stellen.
4. Als de Leverancier in verzuim is wegens het overschrijden van een levertermijn, dan is de Leverancier aan Teesing een boete verschuldigd gelijk aan 2% van de totale overeengekomen
vergoeding voor de Producten. Daarnaast dient de Leverancier alle schade die Teesing lijdt aan Teesing te vergoeden.
5. Indien Teesing niet in staat is om de Producten op de overeengekomen leverdatum in ontvangst te nemen, dan is de Leverancier verplicht om de Producten voor een termijn van maximaal 30 dagen voor zijn rekening en risico op te slaan.
6. De Leverancier is niet gerechtigd om een bestelling in delen te leveren, tenzij uitdrukkelijk Schriftelijk anders is overeengekomen.
7. De Leverancier is verplicht om de te leveren Producten van een deugdelijke en behoorlijke verpakking te voorzien, zodat de Producten de bestemming in goede staat bereiken. De Leverancier dient daarbij de door Teesing voorgeschreven aanduidingen en/of merktekens in ieder geval in acht te nemen.
8. Verpakkingsmaterialen dienen bovendien geschikt te zijn voor hergebruik of recycling en dienen te voldoen aan internationale en nationale (milieu-) wet- en regelgeving. Kunnen de verpakkingsmaterialen niet worden hergebruikt of gerecycled, dan zijn de kosten voor verwerking voor rekening van de Leverancier. Teesing is in dat geval ook gerechtigd om de Leverancier te verzoeken om de door de Leverancier gebruikte verpakkingsmaterialen voor eigen rekening en risico terug te nemen. Als de Leverancier het verpakkingsmateriaal niet binnen 30 dagen bij Teesing ophaalt, is Teesing bevoegd om het verpakkingsmateriaal op kosten van de Leverancier te retourneren.
9. Als Teesing verpakkingsmateriaal aan de Leverancier ter beschikking stelt, is de Leverancier verplicht om het verpakkingsmateriaal te gebruiken voor het leveren van Producten aan Teesing. Als de Leverancier dit nalaat, dan is de Leverancier verplicht om de verpakkingsmaterialen alsnog verzekerd en kosteloos aan Teesing te retourneren.
10. De Leverancier dient ervoor zorg te dragen dat de Producten zijn voorzien van de bestelde certificaten en een pakbon waarop in ieder geval het volgende is vermeld:
a. het ordernummer;
b. omschrijving van de Producten en/of Werkzaamheden;
c. de hoeveelheid (per regel);
d. de orderregel (in de volgorde als op het ordeformulier of EDI vermeld); en
e. het artikelcodenummer van Teesing.
11. Indien de Leverancier meer of minder Producten levert dan de overeengekomen hoeveelheid – ongeacht de geringheid van de afwijking – dan is Teesing gerechtigd de geleverde Producten geheel of gedeeltelijk te weigeren.
12. Indien de Leverancier meer of minder dan de overeengekomen hoeveelheid Producten levert en Teesing accepteert de levering, dan zal de factuur van de Producten pro rata worden aangepast.

Artikel 7. Garantie en inspectie van de Producten/ Werkzaamheden

1. Als Producten na de levering direct in gebruik worden genomen, geldt er een garantietermijn van 24 maanden na levering.
2. Als Producten na de levering niet direct in gebruik worden genomen, geldt er een garantietermijn van 24 maanden nadat Producten in gebruik zijn genomen of 30 maanden na levering, afhankelijk van welke periode het eerst verstrijkt.
3. De Leverancier is verplicht ervoor zorg te dragen en garandeert dat de geleverde Producten en/of verrichte Werkzaamheden:
a. geheel in overeenstemming zijn met de omschrijvingen en specificaties zoals vermeld in de Overeenkomst en de Offertedocumenten;
b. van goede kwaliteit zijn en geschikt zijn voor het doel dat aan de Leverancier uitdrukkelijk of stilzwijgend bekend is gemaakt door Teesing;
c. beschikken over de eigenschapen die zijn toegezegd door de Leverancier of verwacht mogen worden;
d. vrij zijn van ontwerp-, uitvoering- en/of materiaalfouten;
e. met behulp van nieuwe materialen en vakkundig personeel is geleverd en/of zijn verricht;
f. zijn voorzien van de noodzakelijke instructies c.q. technische beschrijvingen, waaronder mede begrepen gedetailleerde instructies voor opslag, preventief onderhoud en alle relevante certificaten, verklaringen, attesten, montagevoorschriften, bedieningsvoorschriften, specificaties, tekeningen, rapporten, fiscale gegevens en andere documenten;
g. voldoen aan alle van toepassing zijnde wet- en regelgeving;
h. geen inbreuk maken op intellectuele- en industriële eigendomsrechten; en
i. vrij en onbezwaard in eigendom aan Teesing worden overgedragen.
4. De Leverancier garandeert bovendien dat de Hulpmiddelen die de Leverancier aan Teesing ter beschikking stelt geen inbreuk maken op intellectuele eigendomsrechten.
5. Geringe afwijkingen, waaronder maar niet uitsluitend in kwaliteit, kleur, etc., vormen voor Teesing een reden om de geleverde Producten en/of de verrichte Werkzaamheden af te keuren.
6. De Leverancier moet Teesing – op verzoek van de Teesing – in de gelegenheid stellen om de Producten bij de Leverancier voorafgaand aan de levering te inspecteren om na te gaan of de Producten aan de in lid 3 gestelde garanties voldoen.
7. De Leverancier moet na de levering van de Producten Teesing een redelijk termijn bieden – in ieder geval 30 dagen – om te inspecteren of de geleverde Producten en/of de verrichte Werkzaamheden aan de in lid 3 gestelde garanties voldoen. Teesing zal zichtbare gebreken binnen de hiervoor bedoelde onderzoekstermijn bij de Leverancier kenbaar maken.
8. De Leverancier is verplicht om – zonder nadere kosten voor Teesing – alle medewerking te verlenen bij iedere inspectie van de Producten en Werkzaamheden, waaronder uitdrukkelijk is begrepen de redelijke personele en materiële hulp bij de inspectie. De Leverancier is daarbij verplicht om – op verzoek van Teesing – kosteloos alle test- of inspectiecertificaten of auditrapporten aan Teesing ter beschikking te stellen.
9. Alle kosten voor of in verband met inspecties – met uitzondering van de kosten voor inspecteurs benoemd door Teesing – komen voor rekening van de Leverancier.
10. Eventuele niet zichtbare gebreken zal Teesing binnen 30 dagen, na ontdekking daarvan, bij de Leverancier melden.
11. Indien Teesing binnen de garantietermijn gebreken aan de Producten en/of Werkzaamheden constateert, dan heeft Teesing – naar haar keuze – binnen een redelijk termijn – in ieder geval 30 dagen – recht op kosteloos herstel en/of vervanging van de gebrekkige Producten en/of Werkzaamheden. De garantietermijn gaat vervolgens opnieuw lopen vanaf het moment dat de Producten en/of Werkzaamheden zijn hersteld of vervangen.
12. Als de Leverancier niet binnen de in lid 11 gestelde termijn voor herstel en/of vervanging zorg draagt, is Teesing gerechtigd om de werkzaamheden met betrekking tot herstel of vervanging door een derde te laten verrichten. Alle hiermee gepaard gaande kosten –
waaronder de onderzoeks- en verpakkingskosten – komen voor rekening van de Leverancier.
13. Indien er volgens Teesing sprake is van gebrekkig Producten en de Leverancier Teesing verzoekt om de Producten te retourneren, dan retourneert Teesing de Producten voor rekening en risico van de Leverancier.
14. De Leverancier is aansprakelijk voor alle schade die Teesing lijdt wegens de levering van gebrekkige Producten en/of Werkzaamheden. De Leverancier vrijwaart Teesing bovendien tegen aanspraken van derden jegens Teesing die betrekking hebben op schade die is ontstaan door de gebrekkige Producten of Werkzaamheden van de Leverancier. De Leverancier is verplicht om zich voor dergelijke schade afdoende te verzekeren en verzekerd te houden. Op verzoek van Teesing verstrekt de Leverancier aan Teesing het polisblad van de verzekering.
15. De in lid 1 t/m 14 genoemde garantiebepalingen zijn overdraagbaar door Teesing aan een klant van Teesing.

Artikel 8. Hulpmiddelen

1. Indien Teesing Hulpmiddelen of andere gegevens zoals knowhow aan de Leverancier ter beschikking stelt voor de uitvoering van de Overeenkomst, dan blijven deze Hulpmiddelen te allen tijde eigendom van Teesing.
2. De Leverancier draagt ten tijde van de ter beschikking stelling het risico voor verlies of beschadiging van de Hulpmiddelen.
3. De Leverancier mag de Hulpmiddelen uitsluitend gebruiken voor het doel waarvoor zij zijn bestemd en ten behoeve van de uitvoering van de Overeenkomst.
4. De Leverancier is verplicht om als een ‘goed huisvader’ voor de Hulpmiddelen te zorgen en deze in goede staat te (doen) houden.
5. Nadat de Overeenkomst – om welke reden dan ook – is beëindigd, is de Leverancier verplicht om de Hulpmiddelen zo spoedig mogelijk – uiterlijk binnen 7 dagen – aan Teesing voor zijn rekening en risico te retourneren.
6. Hulpmiddelen van Teesing mogen door de Leverancier niet worden doorverkocht, verpand of op enige andere wijze worden bezwaard.
7. De Leverancier dient steeds al hetgeen te doen dat redelijkerwijs van hem verwacht mag worden om de eigendomsrechten van Teesing veilig te stellen.
8. Voor het geval Teesing zijn in dit artikel aangeduide eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft de Leverancier bij voorbaat onvoorwaardelijke en niet herroepelijke toestemming aan Teesing om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van Teesing zich bevinden en die Hulpmiddelen terug te nemen.
9. Bij overtreding of niet nakoming van het bepaalde in lid 1 t/m 8, is de Leverancier een eenmalige direct opeisbare boete ten gunste van Teesing verschuldigd van € 50.000,- per overtreding, vermeerderd met € 2.500,- per overtreding voor iedere dag (een gedeelte van de dag hieronder begrepen) waarop zodanige overtreding voortduurt. Teesing behoeft hiervoor geen schade of verlies aan te tonen. Voorgaande onverminderd het recht van Teesing om schadevergoeding te vorderen.

Artikel 9. Opschorting en ontbinding van de Overeenkomst

Teesing heeft – naast haar wettelijke bevoegdheden tot ontbinding en opschorting – het recht om met onmiddellijke ingang de Overeenkomst te ontbinden en/of de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten, als een van de volgende gebeurtenissen intreedt:
a. de Leverancier de verplichtingen uit de Overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt;
b. Teesing na het sluiten van de Overeenkomst informatie ter kennis is gekomen die goede gronden geven om te vrezen dat de Leverancier zijn verplichtingen niet zal nakomen;
c. een verzoek tot verlening van (voorlopige) surseance ten behoeve van de Leverancier is ingediend;
d. een verzoek tot faillietverklaring ten behoeve van de Leverancier is ingediend;
e. ten laste van de Leverancier beslag is gelegd;
f. een tot ontbinding en/of liquidatie van de Leverancier strekkend besluit tot stand is gekomen;
g. de Leverancier anderszins de beschikkingsbevoegdheid of handelingsbekwaamheid met betrekking tot zijn vermogen of delen daarvan verliest.
De Leverancier is verplicht om Teesing onmiddellijk in kennis te stellen van het intreden van een in sub c tot en met g bedoelde gebeurtenis.

Artikel 10. Prijzen en betaling

1. De in een offerte of aanbieding vermelde prijzen zijn exclusief btw en inclusief alle andere heffingen en in het kader van de Overeenkomst te maken overige kosten, zoals transportkosten, verpakkingskosten, accijnzen en verzekeringen.
2. De prijzen in een door de Leverancier verstrekte prijslijst zijn minimaal 1 jaar geldig, waarbij de datum op de prijslijst als uitgangspunt geldt. Als de Leverancier voornemens is om de prijzen vervolgens na 1 jaar te wijzigen, dan is de Leverancier verplicht om de prijswijzigingen minimaal 2 maanden voor afloop van de termijn van 1 jaar Schriftelijk bij Teesing kenbaar te maken. Als de Leverancier dit nalaat, dan kan Teesing niet aan prijswijzigingen worden gehouden.
3. De Leverancier is verplicht om voor ieder orderformulier of iedere EDI een aparte factuur naar Teesing toe te sturen.
4. De Leverancier mag de overeengekomen Producten en/of Werkzaamheden pas aan Teesing factureren op het moment dat de overeengekomen Producten zijn geleverd en goedgekeurd of de overeengekomen Werkzaamheden zijn verricht en goedgekeurd. Betalingen van Teesing houden echter nooit een acceptatie van de geleverde Producten of verrichte Werkzaamheden in.
5. Een factuur van de Leverancier dient in ieder geval de volgende specificaties te bevatten:
a. de hoogte van de overeengekomen vergoeding inclusief de (eventuele) kosten en btw;
b. een omschrijving van de Producten en/of Werkzaamheden;
c. de hoeveelheid van de geleverde Producten (per regel) of een (uren)specificatie van de verrichte Werkzaamheden;
d. de leverdatum;
e. het inkoopordernummer van Teesing;
f. de orderregel van Teesing (in de volgorde als in de inkooporder vermeld);
g. het artikelcodenummer van Teesing;
h. het land van herkomst van de Producten;
i. het btw-nummer van de Leverancier en van Teesing;
j. het statistieknummer van de geleverde Producten;
k. het verzendnummer van de Leveranciers.
6. Indien een factuur de in lid 5 genoemde specificaties niet bevat, dan is Teesing bevoegd om de factuur niet te betalen, totdat een nieuwe factuur is verstuurd die de voornoemde specificaties wel bevat. Teesing zal de Leverancier binnen 30 dagen na ontvangst van een factuur informeren, indien deze niet voldoet aan de in lid 5 gestelde vereisten.
7. Teesing betaalt facturen uiterlijk binnen 60 dagen na factuurdatum. Teesing is echter ook gerechtigd om – naar keuze van Teesing – facturen binnen 14 dagen na factuurdatum te betalen, onder aftrek van een korting van 1% van het gefactureerde bedrag.
8. Als Teesing niet binnen de in de lid 6 genoemde betalingstermijn van 60 dagen volledig heeft betaald, dan is de Leverancier verplicht om Teesing nogmaals in de gelegenheid te stellen om binnen een termijn van 14 dagen aan haar betalingsverplichting te voldoen (ingebrekestelling), alvorens Teesing in verzuim is.
9. Bezwaren tegen de hoogte van een factuur, de geleverde Producten en/of de verrichte Werkzaamheden schorten de betalingsverplichting van Teesing op.
10. Teesing is gerechtigd om al hetgeen dat de Leverancier aan Teesing verschuldigd is te verrekenen met de aan de Leverancier verschuldigde prijs.

Artikel 11. Eigendomsoverdracht Producten

1. De Leverancier draagt de eigendom en het risico van Producten aan Teesing over op het moment dat Teesing de Producten in ontvangst neemt op het door Teesing opgegeven adres en Teesing de Producten aanvaardt. Teesing neemt Producten in ontvangst op het moment dat Teesing voor ontvangst heeft getekend. Hiermee aanvaardt Teesing de Producten echter niet. Teesing aanvaardt de Producten pas nadat Teesing de Producten heeft geïnspecteerd overeenkomstig artikel 7 (Garantie en inspectie van de Producten/ Werkzaamheden).
2. Indien Teesing in uitzonderlijke gevallen toch betalingen voorafgaand aan de levering van Producten of het verrichten van Werkzaamheden aan de Leverancier voldoet, dan zal de eigendom van de Producten op Teesing overgaan op het moment van betaling. De Leverancier is in dat geval verplicht om de Producten door unieke kenmerken te individualiseren en voor Teesing afzonderlijk op te slaan.

Artikel 12. Geheimhouding

1. De Leverancier is verplicht om van en over Teesing verkregen informatie vertrouwelijk te behandelen. Het is de Leverancier niet togestaan om deze informatie aan derden ter beschikking te stellen.
2. Bij schending van de geheimhoudingsplicht zoals bedoeld in lid 1 is de Leverancier aan Teesing een direct opeisbare boete van € 50.000,- per overtreding verschuldigd, zonder dat Teesing enig verlies of schade behoeft te bewijzen.

Artikel 13. Industriële en intellectuele eigendomsrechten

Alle rechten van industriële en intellectuele eigendom die bij de Leverancier zijn opgekomen tijdens de looptijd van de Overeenkomst en samenhangen met de opdracht, behoren aan Teesing en worden geacht aan Teesing te zijn overgedragen zonder dat hiervoor een nadere overdracht zal zijn vereist en zonder dat de Leverancier recht heeft op een vergoeding hiervoor. De Leverancier is gehouden Teesing bij eerste gelegenheid op de hoogte te stellen van alle vindingen die tot de boven bedoelde rechten aanleiding zouden kunnen geven. Het is de Leverancier niet toegestaan om de resultaten van zijn werkzaamheden zelf openbaar te maken, te verveelvoudigen, in het verkeer te brengen, te verkopen, te verhuren, af te leveren of anderszins te verhandelen dan wel voor een ander aan te bieden of te doen inschrijven.

Artikel 14. Verwerking persoonsgegevens

1. De Leverancier verwerkt in opdracht van Teesing persoonsgegevens. Deze verwerking zal uitsluitend plaatsvinden in het kader van het uitvoeren van de Overeenkomst, plus die doeleinden die daarmee redelijkerwijs samenhangen of die met nadere instemming van de Teesing worden bepaald.
2. De Leverancier vervult (afhankelijk van de hoedanigheid waarin de Teesing Persoonsgegevens verwerkt) de rol van Verwerker.
3. Ten aanzien van de in lid 1 genoemde verwerkingen zal de Leverancier zorgdragen voor de naleving van de voorwaarden die op grond van de Algemene Verordening Persoonsgegevens (AVG) worden gesteld aan het verwerken van Persoonsgegevens.
4. De Leverancier zal binnen haar organisatie alleen die personen laten werken met persoonsgegevens van Teesing die contractueel gebonden zijn aan een geheimhoudingsverplichting en die zich hebben gecommitteerd aan naleving van geldende wet- en regelgeving.
5. De verplichtingen van de Leverancier die uit deze bepaling voortvloeien, gelden ook voor degenen die Persoonsgegevens verwerken onder het gezag van de Leverancier. Op verzoek van Teesing zal de Leverancier Teesing zo spoedig mogelijk informeren over de door haar ingeschakelde subverwerkers. Teesing heeft het recht om bezwaar te maken tegen het inschakelen van een subverwerker.
6. De Leverancier staat er voor in dat zij passende technische en organisatorische maatregelen neemt met betrekking tot de bescherming van Persoonsgegevens tegen verlies of enige vorm van onrechtmatige verwerking (zoals onbevoegde kennisname, aantasting, wijziging of verstrekking van de persoonsgegevens). De Leverancier is verantwoordelijk voor een beveiliging van persoonsgegevens op een zodanig niveau dat, gelet op de stand van de techniek, de gevoeligheid van de Persoonsgegevens en de aan het treffen van de beveiliging verbonden kosten, niet onredelijk is.
7. De Leverancier mag de persoonsgegevens niet verwerken in landen buiten de Europese Unie.
8. Wanneer persoonsgegevens niet meer nodig zijn voor het tussen partijen overeengekomen doel, zal de Leverancier deze gegevens onmiddellijk verwijderen en vernietigen. Daarnaast, en los daarvan, zal de Leverancier op eerste verzoek van de Teesing alle persoonsgegevens aan de Teesing overhandigen of verwijderen.
9. In geval van een beveiligingslek en/of een datalek zal de Leverancier Teesing daarover per omgaande – uiterlijk binnen 24 uur – informeren. De Leverancier zal op verzoek van Teesing meewerken aan het informeren van de relevante autoriteiten en eventueel betrokkenen.
10. Wanneer een betrokkene een verzoek over zijn persoonsgegevens richt aan de Leverancier, zal de Leverancier het verzoek doorsturen aan Teesing en de betrokkene hiervan op de hoogte stellen.
11. Op alle persoonsgegevens die de Leverancier van Teesing ontvangt en/of zelf verzamelt in het kader van de Overeenkomst, rust een geheimhoudingsplicht jegens derden.

Artikel 15. Gedragscode voor leveranciers van Teesing (“Supplier Code of Conduct”)

De Leverancier bevestigt dat hij kennis heeft genomen van en instemt met de gedragscode voor leveranciers van Teesing, de “Supplier Code of Conduct”, en garandeert dat hij deze te allen tijde zal naleven. De Teesing Supplier Code of Conduct zal op verzoek aan Leverancier worden toegezonden.

Artikel 16. Overmacht

1. Onder overmacht aan de zijde van Leverancier wordt in deze Inkoopvoorwaarden in ieder geval niet verstaan gebrek aan personeel, stakingen, wanprestatie door leveranciers of ingeschakelde derden, uitval van Hulpmaterialen en/of liquiditeits- en solvabiliteitsproblemen bij de Leverancier.
2. Teesing kan gedurende de periode dat er sprake is van overmacht, haar (betalings)verplichtingen die uit de Overeenkomst voortvloeien opschorten. Indien deze periode langer duurt dan 30 dagen, dan is Teesing gerechtigd de Overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot schadevergoeding.

Artikel 17. Toepasselijk recht en geschillen

1. Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Teesing partij is, is Nederlands recht van toepassing.
2. Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Teesing partij is, wordt het Verdrag der Verenigde Naties inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken van 11 april 1980 (CISG) uitgesloten.
3. De bevoegde rechter van arrondissement Den Haag is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft.
4. Partijen zullen eerst proberen om in onderling overleg een geschil op te lossen voordat een beroep op de rechter wordt gedaan.